Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een (coaching) sessie. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
 3. Ben je onder behandeling (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere professionele hulpverlener en is je toestand nog niet geheel stabiel of gebruik je nog medicijnen, geef dit dan aan voordat je een sessie of traject boekt. Het wil zeker niet zeggen dat Valeur Psychologie niets voor je kan betekenen. Soms is er medeweten/ toestemming/ of overleg nodig met jou en je behandeld arts/specialist of huisarts. Gebruik je overmatig alcohol of drugs dan adviseren wij je geen sessie te boeken bij Valeur Psychologie voordat dit probleem stabiel/behandeld is.
 4. Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen word je geadviseerd contact op te nemen met de eigen (huis)arts en daarnaast met Valeur Psychologie voor meer holistische adviezen.
 5. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij/zij, al dan niet naar aanleiding van een advies van Valeur Psychologie maakt. De opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, zijn eigen gedrag en de consequenties hiervan.
 6. Valeur Psychologie kan door de klant niet aansprakelijk worden gesteld indien het resultaat voortvloeiende uit de door Valeur Psychologie verrichte werkzaamheden niet voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever.
 7. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor zijn gezondheidssituatie. Het volgen van een sessie of het vragen van advies aan Valeur Psychologie dient nimmer te worden gezien als vervanging voor het raadplegen van een arts
 8. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
 9. Alle eventuele nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van de voor behandeling relevante informatie eigen verantwoordelijkheid en voor rekening van de opdrachtgever.

 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de (coaching) sessies.
 2. De informatie uit de sessies is persoonlijk en wordt door Valeur Psychologie niet aan derden verstrekt. Tenzij in overleg met de cliënt in zijn/haar belang.
 3. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van een sessie of consult, tot 24 uur voor de sessie, worden geen administratiekosten in rekening gebracht. Bij verplaatsen of annuleren binnen 24 uur voor de sessie of consult wordt de gehele consultprijs in rekening gebracht. De annuleringskosten gelden per persoon en per aanmelding. Indien betaling reeds heeft plaats gevonden wordt het al betaalde bedrag minus de annuleringskosten, na ontvangst van het betreffende rekeningnummer, binnen 10 dagen teruggestort.

 Klachtenprocedure

 1. Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.
 2. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.
 3. Valeur Psychologie voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Indien de opdrachtgever en opdrachtnemer samen niet tot een oplossing komen kan de opdrachtgever zich wenden tot Klachtenportaal Zorg.